Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 68 characters next page

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄉㄡ

dōu

all

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄋㄜ ˙

ne

question

ㄕㄨㄟ ˋ

shuì

sleep

ㄕㄟ ˊ

shéi

who

ˊ

shí

time

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄏㄜ

drink

ㄑㄧㄥ ˇ

qǐng

please

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

inn

ㄉㄚ ˇ

hit

ㄓㄨ ˋ

zhù

live at

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

ㄒㄧ ˋ

link

ㄙㄨㄟ ˋ

suì

age(years)

ㄋㄚ ˇ

which

ㄒㄧㄢ

xiān

first

ㄍㄠ

gāo

tall

ㄍㄡ ˇ

gǒu

dog

ㄓㄢ ˋ

zhàn

station

ㄎㄨㄞ ˋ

kuài

lump/piece

ㄒㄧㄝ

xiē

some

ㄖㄜ ˋ

hot

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄈㄢ ˋ

fàn

meal

ㄒㄧ ˇ

fond of

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining

ㄉㄨ ˊ

read

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄓㄨㄥ

zhōng

clock

ㄨㄟ ˋ

wèi

hello...

ㄗㄣ ˇ

zěn

how

ㄍㄨㄢ

guān

close

ㄋㄠ ˇ

nǎo

brain

ㄓㄨㄛ

zhuō

table

ㄐㄧㄝ ˇ

jiě

older sis.

ㄧㄤ ˋ

yàng

appearance

clothes

ㄈㄨ ˊ

garment

ㄌㄧㄥ ˊ

líng

zero

ㄒㄧㄝ ˋ

xiè

thanks

ㄎㄜ ˋ

guest

ㄗㄨ

rent

ㄏㄢ ˋ

hàn

Han

ㄒㄧㄠ ˋ

xiào

school

ㄐㄧ

machine

ㄗㄨㄛ ˊ

zuó

yesterday

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ˋ

shì

vision

ˇ

language

shī

teacher

ㄍㄨㄢ ˇ

guǎn

building

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard
  • 1
  • 2