Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 165 characters next page

ㄉㄜ ˙

de

of

ˋ

shì

is

one

ㄍㄜ ˋ

individual

ㄨㄛ ˇ

I

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄅㄨ ˋ

no

ㄧㄝ ˇ

also

ㄇㄣ ˙

men

they

ㄋㄧ ˇ

you

ㄉㄡ

dōu

all

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄏㄜ ˊ

and/peace

ㄊㄚ

she

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ˇ

so as to

ㄋㄧㄢ ˊ

nián

year

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄇㄟ ˊ

méi

have not

ㄉㄚ ˋ

big

ㄑㄩ ˋ

go

ㄊㄚ

he

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄌㄧㄤ ˇ

liǎng

two

ㄏㄡ ˋ

hòu

behind

ㄕㄣ ˊ

shén

what

ㄇㄜ ˙

me

suffix

ˊ

shí

time

ㄏㄡ ˋ

hòu

after

ㄊㄞ ˊ

tái

platform

ㄊㄞ ˊ

tái

Taiwan

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄩㄥ ˋ

yòng

use

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

think

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

front

ㄎㄜ ˇ

can

ㄋㄥ ˊ

néng

able to

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

zhī

know

ㄉㄠ ˋ

dào

way

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ㄇㄚ ˙

ma

question

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄒㄧㄣ

xīn

new

ㄍㄟ ˇ

gěi

give

ㄋㄜ ˙

ne

question

ㄙㄢ

sān

three

ㄨㄟ ˋ

wèi

position

chī

eat

ㄩㄢ ˊ

yuán

dollar

ㄍㄨㄥ

gōng

work