Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 85 characters next page

ㄇㄜ ˙

me

suffix

ˋ

character

ㄒㄧㄥ ˋ

xìng

surname

ㄕㄟ ˊ

shéi

who

ㄆㄥ ˊ

péng

companion

ㄒㄧㄝ ˇ

xiě

write

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄐㄧㄝ ˇ

jiě

older sis.

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

call

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

name

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄑㄧㄥ ˇ

qǐng

please

ˋ

shì

is

ㄋㄚ ˋ

that

ㄉㄜ ˙

de

of

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄏㄢ ˋ

hàn

Han

ㄖㄣ ˋ

rèn

recognize

ˋ

shì

knowledge

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄇㄟ ˊ

méi

have not

ㄏㄜ ˊ

and/peace

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ㄓㄜ ˋ

zhè

this

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

shī

teacher

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄗㄣ ˇ

zěn

how

ㄧㄤ ˋ

yàng

appearance

ㄉㄡ

dōu

all

ㄌㄧ ˇ

inside

ㄍㄡ ˇ

gǒu

dog

ㄇㄠ

māo

cat

ㄙㄨㄟ ˋ

suì

age(years)

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

medical

ㄋㄚ ˇ

which

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄉㄧㄢ ˇ

diǎn

dot

ㄓㄨㄥ

zhōng

clock

ㄈㄣ

fēn

divide

chī

eat

ㄈㄢ ˋ

fàn

meal

ˊ

shí

time

ㄏㄡ ˋ

hòu

after

ˇ

noon

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄐㄧㄣ

jīn

today

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

bright

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ˋ

sun

ㄋㄧㄢ ˊ

nián

year

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄗㄨㄛ ˊ

zuó

yesterday
  • 1
  • 2