Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 103 characters next page

chī

eat

ˋ

shì

is

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄅㄤ

bāng

help

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

think

zhī

know

ㄉㄠ ˋ

dào

way

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄋㄥ ˊ

néng

able to

ㄑㄩ ˋ

go

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄅㄚ ˇ

grasp

ㄖㄤ ˋ

ràng

yield

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄍㄟ ˇ

gěi

give

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄅㄧㄝ ˊ

bié

don't

ㄗㄡ ˇ

zǒu

walk

ㄍㄠ ˋ

gào

tell

ㄙㄨ ˋ

accuse

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄉㄜ ˊ

get

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

resemble

ㄓㄠ ˇ

zhǎo

find

ㄒㄧ ˇ

fond of

ㄏㄨㄢ

huān

joyous

ㄒㄩ

need

ˇ

die

ㄔㄨ

chū

exit

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

call

ㄉㄥ ˇ

děng

wait

ㄋㄚ ˊ

take/hold

ㄎㄞ

kāi

open

ˇ

shǐ

begin

ㄉㄚ ˇ

hit

ˋ

ài

love

ㄉㄞ ˋ

dài

bring

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

ㄉㄤ

dāng

be

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

at once

ㄒㄧ

hope

ㄨㄤ ˋ

wàng

expect

ㄒㄧㄤ

xiāng

mutually

ㄒㄧㄣ ˋ

xìn

letter

ㄖㄣ ˋ

rèn

recognize

ㄨㄟ ˋ

wèi

because of

ㄐㄧㄤ

jiāng

will

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

bright

ㄅㄞ ˊ

bái

white

ㄕㄚ

shā

kill

ㄈㄚ

send out

ㄕㄥ

shēng

birth
  • 1
  • 2