Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 1.

Showing 1 – 60 of 178 characters next page

ㄉㄜ ˙

de

of

ㄨㄛ ˇ

I

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ㄅㄨ ˋ

no

ˋ

shì

is

ㄋㄧ ˇ

you

one

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄍㄜ ˋ

individual

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ㄉㄡ

dōu

all

ㄏㄜ ˊ

and/peace

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

think

ㄓㄜ ˋ

zhè

this

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄋㄧㄢ ˊ

nián

year

ㄋㄥ ˊ

néng

able to

ㄑㄩ ˋ

go

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄉㄚ ˋ

big

ㄇㄚ ˙

ma

question

ㄇㄟ ˊ

méi

have not

ˋ

ài

love

ㄙㄢ

sān

three

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄊㄚ

he

ㄋㄚ ˋ

that

ㄊㄞ ˋ

tài

too

chī

eat

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄌㄧ ˇ

inside

ㄗㄞ ˋ

zài

again

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄋㄜ ˙

ne

question

ㄕㄨㄟ ˋ

shuì

sleep

ㄊㄚ

she

ㄕㄟ ˊ

shéi

who

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄉㄧㄢ ˇ

diǎn

dot

ㄏㄡ ˋ

hòu

behind

ㄈㄣ

fēn

divide

ㄇㄞ ˇ

mǎi

buy

ㄐㄧ ˇ

how many

ˊ

shí

time

ㄑㄧ ˇ

rise

ˋ

sun

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

money

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ㄋㄩ ˇ

woman